Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Biểu tượng Cảnh báo

The Help system for all versions of the software is based on the same source files. Some of the functions described in Help may not be included in this particular distribution. Some features specific to a distribution may not be mentioned in this Help.


The Help window shows the currently selected Help page.

The Toolbar contains important functions for controlling the Help system:

Biểu tượng

Hides and shows the navigation pane.

Biểu tượng

Moves back to the previous page.

Biểu tượng

Moves forward to the next page.

Biểu tượng

Moves to the first page of the current Help topic.

Biểu tượng

Prints the current page.

Biểu tượng

Adds this page to your bookmarks.

Tìm kiếm biểu tượng

Opens the Find on this page dialog.

Những lệnh này cũng nằm trong trình đơn ngữ cảnh (nhấn-phải) của tài liệu Trợ giúp.

Trang Trợ giúp

You can copy from the Help Viewer to the clipboard on your operating system with standard copy commands. For example:

 1. Trên trang Trợ giúp, chọn văn bản cần sao chép.

 2. Press +C.

Để tìm kiếm qua trang Trợ giúp hiện có :

 1. Nhấn vào biểu tượng Tìm trên trang này.

  Hộp thoại Tìm trên trang này sẽ mở.

  Biểu tượng Ghi chú

  You can also click in the Help page and press +F.


 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhập chuỗi văn bản cần tìm.

 3. Chọn các tùy chọn tìm kiếm cần dùng.

 4. Nhấn vào Tìm.

  Để tìm lần kế tiếp gặp chuỗi tìm kiếm trên trang đó, nhấn vào Tìm lần nữa.

Ô duyệt qya

Ô duyệt của cửa sổ Trợ giúp chứa các trang thanh Mục lục, Chỉ mục, TìmDấu nhớ.

Ở trên có hộp liệt kê cho bạn chọn các mô-đun Trợ giúp LibreOffice khác. Hai trang thanh Chỉ mụcTìm chỉ chứa dữ liệu cho mô-đun LibreOffice đã chọn.

Mục lục

Hiển thị chỉ mục các chủ đề chính của mọi mô-đun.

Chỉ mục

Hiển thị danh sách các từ khoá chỉ mục cho mô-đun LibreOffice đã chọn.

Tìm

Cho bạn có khả năng thực hiện việc tìm kiếm văn bản đầy đủ. Việc tìm kiếm này sẽ tìm qua toàn bộ nội dung Trợ giúp của mô-đun Trợ giúp LibreOffice được chọn hiện thời.

Dấu nhớ

Chứa các dấu nhớ tự định nghĩa. Bạn có thể sửa đổi hay xoá dấu nhớ, hoặc nhấn vào nó để truy cập trang tương ứng.


Please support us!