Biểu tượng trong tài liệu hướng dẫn

Biểu tượng trong Tài liệu Hướng dẫn

Có ba biểu tượng dùng để ngụ ý thông tin hữu ích thêm.

Biểu tượng Cảnh báo

The Important! icon points out important information regarding data and system security.


Biểu tượng Ghi chú

The Note icon points out extra information: for example, alternative ways to reach a certain goal.


Biểu tượng Gợi ý

The Tip icon points out tips for working with the program in a more efficient manner.


Please support us!