Hình ký hiệu

Mở thanh công cụ Hình ký hiệu, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Icon Symbol Shapes

Hình ký hiệu


Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ Hình ký hiệu, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

note

Một số hình riêng có móc bạn có thể kéo để thay đổi các thuộc tính của hình. Con trỏ chuột sẽ trở thành hình bàn tay khi bạn di chuyển nó ở trên móc đặc biệt này.


Control points in a shape

Please support us!