Sao và Băng cờ

Mở thanh công cụ Sao và Băng cờ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Icon Stars

Ngôi sao


Nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ Sao và Băng cờ, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

Biểu tượng Ghi chú

Một số hình riêng có móc bạn có thể kéo để thay đổi các thuộc tính của hình. Con trỏ chuột sẽ trở thành hình bàn tay khi bạn di chuyển nó ở trên móc đặc biệt này.


Please support us!