Bút định dạng

Trước hết chọn một đoạn văn bản hoặc một đối tượng rồi nhấn vào biểu tượng này. Sau đó nhấn hoặc kéo sang các đoạn văn bản hay đối tượng khác để áp dụng cùng kiểu định dạng.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Clone Formatting.

From the tabbed interface:

Choose Home - Clone.

From the sidebar:

From toolbars:

Icon Paintbrush

Clone Formatting


Please support us!