Lưu đồ

Mở thanh công cụ Lưu đồ, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Biểu tượng

Lưu đồ


Nhấn vào biểu tượng trên thanh Lưu đồ, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

Please support us!