Màu

Dùng thanh công cụ Màu để chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng đã chọn.

Để mở thanh công cụ Màu, nhấn vào biểu tượng Màu trên thanh công cụ Ảnh.

Đỏ

Ghi rõ tỷ lệ màu đỏ cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không có màu đỏ) đến +100% (màu đỏ đầy đủ).

Biểu tượng

Đỏ

Lục

Ghi rõ tỷ lệ màu lục cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không có màu lục) đến +100% (màu lục đầy đủ).

Biểu tượng

Lục

Xanh

Ghi rõ tỷ lệ màu xanh cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không có màu xanh) đến +100% (màu xanh đầy đủ).

Biểu tượng

Xanh

Độ sáng

Ghi rõ mức độ sáng cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (chỉ màu đen) đến +100% (chỉ màu trắng).

Icon Brightness

Độ sáng

Độ tương phản

Ghi rõ mức độ tương phản để xem đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không tương phản) đến +100% (tương phản đầy đủ).

Icon

Độ tương phản

Gama (γ)

Ghi rõ giá trị Gama (γ) cho ô xem của đối tượng đã chọn, mà cũng ảnh hưởng đến độ sáng của các giá trị nửa sắc. Có thể đặt giá trị từ 0,10 (Gama tiểu) đến 10 (Gama đại)

Biểu tượng

Gama (γ)

Please support us!