Khung thoại

Mở thanh công cụ Khung thoại, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Icon Callouts

Khung thoại


Nhấn vào biểu tượng trên thanh Khung thoại, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

Biểu tượng Ghi chú

Một số hình riêng có móc bạn có thể kéo để thay đổi các thuộc tính của hình. Con trỏ chuột sẽ trở thành hình bàn tay khi bạn di chuyển nó ở trên móc đặc biệt này.


Please support us!