Mũi tên khối

Mở thanh công cụ Mũi tên khối, từ đó bạn có thể chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Icon Block arrows

Mũi tên khối


Nhấn vào biểu tượng trên thanh Mũi tên khối, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

Biểu tượng Ghi chú

Một số hình riêng có móc bạn có thể kéo để thay đổi các thuộc tính của hình. Con trỏ chuột sẽ trở thành hình bàn tay khi bạn di chuyển nó ở trên móc đặc biệt này.


Please support us!