Hình cơ bản

Mở thanh công cụ Hình cơ bản mà bạn có thể sử dụng để chèn đồ họa vào tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Icon Basic shapes

Hình cơ bản


Nhấn vào biểu tượng trên thanh Hình cơ bản, sau đó kéo trong tài liệu để vẽ hình.

Biểu tượng Ghi chú

Một số hình riêng có móc bạn có thể kéo để thay đổi các thuộc tính của hình. Con trỏ chuột sẽ trở thành hình bàn tay khi bạn di chuyển nó ở trên móc đặc biệt này.


Please support us!