Độ trong suốt

Ghi rõ mức độ trong suốt của đối tượng đồ họa. Có thể đặt giá trị từ 0% (đục hoàn toàn) đến +100% (trong suốt hoàn toàn).

Biểu tượng

Độ trong suốt

Please support us!