Gama (γ)

Ghi rõ giá trị Gama (γ) cho ô xem của đối tượng đã chọn, mà cũng ảnh hưởng đến độ sáng của các giá trị nửa sắc. Có thể đặt giá trị từ 0,10 (Gama tiểu) đến 10 (Gama đại)

Biểu tượng

Gama (γ)

Please support us!