Độ tương phản

Ghi rõ mức độ tương phản để xem đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không tương phản) đến +100% (tương phản đầy đủ).

Icon

Độ tương phản

Please support us!