Độ sáng

Ghi rõ mức độ sáng cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (chỉ màu đen) đến +100% (chỉ màu trắng).

Icon Brightness

Độ sáng

Please support us!