Xanh

Ghi rõ tỷ lệ màu xanh cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không có màu xanh) đến +100% (màu xanh đầy đủ).

Biểu tượng

Xanh

Please support us!