Lục

Ghi rõ tỷ lệ màu lục cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không có màu lục) đến +100% (màu lục đầy đủ).

Biểu tượng

Lục

Please support us!