Đỏ

Ghi rõ tỷ lệ màu đỏ cho đối tượng đồ họa đã chọn. Có thể đặt giá trị từ -100% (không có màu đỏ) đến +100% (màu đỏ đầy đủ).

Biểu tượng

Đỏ

Please support us!