Chế độ đồ hoạ

Liệt kê các thuộc tính xem cho đối tượng đồ họa đã chọn. Đối tượng nhúng hay đã liên kết trong tập tin hiện thời sẽ không thay đổi, chỉ ô xem của đối tượng.

Kiểu dáng ô

Chế độ đồ họa

Mặc định

Ô xem của đối tượng đồ họa không thay đổi.

Mức xám

Đối tượng đồ họa được hiển thị theo mức xám. Đối tượng đồ họa có màu sắc có thể trở thành chỉ đơn sắc theo mức xám. Bạn cũng có thể dùng các con trượt màu để áp dụng màu không thay đổi vào đối tượng đồ họa đơn sắc.

Đen trắng

Đối tượng đồ họa được hiển thị bằng màu đen trắng. Tất cả các giá trị độ sáng dưới 50% sẽ hình như màu đen, còn tất cả trên 50% sẽ hình như màu trắng.

Hình mờ

Đối tượng đồ họa có độ sáng đã tăng và độ tương phản đã giảm, để sử dụng nó làm hình mờ trong nền sau.

Please support us!