Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Lọc

Đảo

Đảo ngược các giá trị màu sắc của ảnh màu, hoặc các giá trị độ sáng của ảnh mức xám. Áp dụng bộ lọc lần nữa để hoàn nguyên trở lại tình trạng gốc.

Icon Invert

Đảo

Mịn

Softens or blurs the image by applying a low pass filter.

Icon Smooth

Mịn

Mài sắc

Mài sắc ảnh, bằng cách áp dụng bộ lọc kiểu qua cao.

Icon Sharpen

Mài sắc

Bỏ nhiễu

Gỡ bỏ nhiễu khỏi ảnh, bằng cách áp dụng bộ lọc trung gian.

Icon Remove Noise

Bỏ nhiễu

Phơi quá

Opens a dialog for defining solarization. Solarization refers to an effect that looks like what can happen when there is too much light during photo development. The colors become partly inverted.

Icon Solarization

Phơi quá

Tham số

Ghi rõ cấp và kiểu hiệu ứng làm hỏng vì phơi quá.

Giá trị ngưỡng

Ghi rõ độ sáng theo phần trăm, hơn đó các điểm ảnh sẽ được làm hỏng vì phơi quá.

Đảo

Ghi rõ cũng có nên đảo ngược mọi điểm ảnh.

Hoá cũ

All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.

Icon Aging

Hoá cũ

Độ hoá cũ

Xác định cường độ hoá cũ, theo phần trăm. Ở mức 0% bạn thấy giá trị màu xám của mọi điểm ảnh. Ở 100% chỉ kênh màu đỏ còn lại.

Bích chương hoá

Opens a dialog to determine the number of poster colors. This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.

Icon Posterize

Bích chương hoá

Màu sắc bích chương

Ghi rõ tổng số màu sắc về đó ảnh sẽ bị giảm.

Nghệ thuật phổ biến

Converts an image to a pop-art format.

Icon Pop Art

Nghệ thuật phổ biến

Nét than

Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.

Icon Charcoal Sketch

Nét than

Khắc nổi

Displays a dialog for creating reliefs. You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.

Icon Relief

Khắc nổi

Nguồn ánh sáng

Ghi rõ vị trị của nguồn ánh sáng. Dấu chấm đại diện nguồn ánh sáng.

Khảm

Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color. The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.

Icon Mosaic

Khảm

Độ phân giải phần tử

Xác định tổng số điểm ảnh cần nối lại để làm hình chữ nhật.

Rộng

Xác định độ rộng của mỗi gạch lát.

Độ cao

Xác định độ cao của mỗi gạch lát.

Hoàn thiện cạnh

Hoàn thện, hay mài sắc, các cạnh của đối tượng.

Please support us!