Chế độ chọn

Here you can switch between different selection modes.

When you click in the field, a popup menu comes up with the available options:

Chế độ

Hiệu ứng

Standard selection

This is the default selection mode for text documents. With the keyboard, selections can be performed by Shift+navigation key (arrows, Home, End, Page Up, Page Down). With the mouse, click in the text where the selection is to start, hold the left mouse button and move to the end of the selection. Release the mouse key to end selection.

Extending selection (F8)

By using the arrow keys or the Home and End keys you can extend or crop the current selection. Clicking into the text selects the text between the current cursor position and the click position.

Adding selection (Shift+F8)

Vùng chọn mới sẽ được thêm vào văn bản tồn tại. Kết quả là vùng chọn đã kết hợp.

Block selection (+Shift+F8)

Có thể tô sáng một khối văn bản.


Please support us!