Chế độ chèn

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Click in the field to toggle the modes (except in the LibreOffice Basic IDE, where only the Insert mode is active). If the cursor is positioned in a text document, you may also use the Insert key (if available on your keyboard) to toggle the modes.

Chế độ

Kết quả

INSRT

Trong chế độ chèn, chuỗi văn bản mới được chèn ở vị trí con trỏ, văn bản nằm sau thì được dịch sang bên phải. Con trỏ hiển thị dạng đường nằm dọc.

OVER

Trong chế độ ghi đè, bất cứ văn bản tồn tại nào bị thay thế bằng chuỗi văn bản mới. Con trỏ hiển thị dạng đường đày nằm dọc.


Please support us!