Thu Phóng

Ghi rõ hệ số thu phóng hiện thời theo đó hiển thị trang.

Double-clicking this field opens the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Mở trình đơn ngữ cảnh của trường này để chọn trong các hệ số thu phóng có sẵn.

Please support us!