Bật/tắt tự động kiểm tra chính tả

Tự động kiểm tra chính tả trong khi bạn gõ, cũng gạch dưới mỗi lỗi.

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

Các lỗi gõ được ngụ ý trong tài liệu bằng gạch dưới màu đỏ. Để con trỏ ở trên từ bị lỗi thì cũng có thể mở trình đơn ngữ cảnh để truy cập đến danh sách các sự sửa. Hãy chọn từ thay thế thích hợp. Nếu bạn làm lỗi đó lần nữa trong khi soạn thảo tài liệu này, nó sẽ cũng bị đánh dấu lần nữa.

Để chèn cặp từ vào bảng thay thế Tự động Sửa lỗi, mở Trình đơn ngữ cảnh Tự động Sửa lỗi rồi chọn mục Tự động Sửa lỗi. Lựa chọn mục thích hợp trong trình đơn phụ. Từ được thay thế và cùng lúc, cặp từ được chèn vào bảng thay thế.

Please support us!