Lựa chọn

Cho phép bạn chọn đối tượng trong tài liệu đang biên soạn.

Biểu tượng

Vùng chọn

To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Please support us!