Thêm bảng

In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task. When creating a query or a new table presentation, select the corresponding table to which the query or table presentation should refer. When working with relational databases, select the tables between which you want to build relationships.

Những bảng đã chèn sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng, bên trong cửa sổ thiết kế truy vấn hay quan hệ, cùng với danh sách các trường nằm trong bảng. Bạn có thể xác định kích cỡ và thứ tự cho cửa sổ này.

Để truy cập lệnh này...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Bảng

Tên bảng

Liệt kê các bảng có sẵn. Để chèn bảng, chọn một bảng trong danh sách, sau đó nhấn vào cái nút Thêm. Bạn cũng có thể nhấn đôi vào tên bảng, để hiển thị một cửa sổ chứa các trường bảng, ở đầu của cửa sổ thiết kế truy vấn hay quan hệ.

Thêm

Chèn bảng được chọn hiện thời.

Đóng

Đóng hộp thoại Thêm bảng.

Please support us!