Xoá truy vấn

Xoá sạch truy vấn, và gỡ bỏ mọi bảng khỏi cửa sổ thiết kế.

Clear Query Icon

Xoá truy vấn

Please support us!