Chạy truy vấn

Chạy truy vấn SQL rồi hiển thị kết quả. Chức năng Chạy truy vấn sẽ không lưu lại truy vấn.

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

Biểu tượng Gợi ý

Chọn lệnh Xem > Xem thử để chạy truy vấn từ thanh trình đơn của cửa sổ thiết kế truy vấn.


Run Query Icon

Chạy truy vấn

Please support us!