Setting Indents, Margins, and Columns

Bạn có thể sử dụng con chuột để xác định các khoảng thụt lề và các lề cho đoạn văn hiện thời, hoặc cho các đoạn văn đã chọn.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

Lựa chọn một đối tượng, ảnh hay đối tượng vẽ thì bạn thấy các dấu hiệu viền của đối tượng trên thước đo. Vẫn còn có thể điều chỉnh viền bằng cách kéo dấu hiệu trên thước đo bằng con chuột.

Đặt con trỏ vào ô bảng thì bạn có thể điều chỉnh khoảng thụt lề cho nội dung ô, bằng cách kéo dấu hiệu trên thước đo bằng con chuột. Cũng có thể thay đổi đường viền của bảng trên thước đo, hoặc bằng cách kéo đường viền thật.

Icon

Những biểu tượng này đánh dấu khoảng thụt lề bên trái cho dòng đầu tiên của đoạn văn hiện thời (hình giác bên trên), và khoảng thụt lề bên trái cho các dòng khác của đoạn văn (hình giác bên dưới).

Icon

Biểu tượng bên phải thước đo thì đánh dấu khoảng thụt lề bên phải có đoạn văn hiện thời.

Tác vụ

Thủ tục

Đặt khoảng thụt lề bên trái

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

Đặt khoảng thụt lề bên trái của dòng đầu tiên

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Đặt khoảng thụt lề bên phải

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


tip

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


note

Khoảng tab đã được đặt thì không thay đổi khi bạn thụt lề đoạn văn. Nếu việc chỉnh sửa gây ra vị trí tab đã đặt nằm bên ngoài lề của đoạn văn, nó không hiển thị nhưng vẫn còn tồn tại.


Please support us!