Đặt khoảng Tab

Trên thước đo, hãy sử dụng con chuột để đặt khoảng tab cho đoạn văn hiện thời, hoặc cho các đoạn văn được chọn.

Đầu tiên thước đo nằm ngang sẽ hiển thị các khoảng tab mặc định. Một khi bạn tự đặt khoảng tab, chỉ những khoảng tab bên phải vị trí tab mới sẽ còn lại. Khoảng tab nào bên trái vị trí đặt tab mới không còn hiển thị lại.

Inserting and Editing Tab Stops

Please support us!