Nguồn dữ liệu của tài liệu hiện có

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Biểu tượng

Nguồn dữ liệu của tài liệu hiện có

Chọn lệnh Sửa > Trao đổi cơ sở dữ liệu để chọn bảng khác.

Please support us!