Thứ tự Sắp xếp

Ghi rõ thứ tự sắp xếp khi hiển thị dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

Sort Order icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Sort Order Icon

Thứ tự Sắp xếp


While the functions Sort in Ascending Order and Sort in Descending Order sort by one criterion only, you can combine several criteria in the Sort Order dialog.

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Sắp xếp

Hãy dùng vùng này để nhập các tiêu chuẩn tìm kiếm. Nếu bạn nập thêm tiêu chuẩn sắp xếp dưới mục rồi, dữ liệu tương ứng với nội dung của tiêu chuẩn cấp trên sẽ được sắp xếp theo tiêu chuẩn kế tiếp.

If you sort the field name "First name" in ascending order and the field name "Last name" in descending order, all records will be sorted in ascending order by first name, and then within the first names, in descending order by last name.

Tên trường

Ghi rõ tên của trường dữ liệu chứa nội dung sẽ xác định thứ tự sắp xếp.

Thứ tự

Ghi rõ thứ tự sắp xếp (hoặc tăng dần hoặc giảm dần)

rồi

Ghi rõ tiêu chuẩn sắp xếp phụ thêm, từ các trường khác.

Please support us!