Toán tử So sánh

The following comparative operators can be set under Condition in the Standard Filter dialog.

Comparative operator

Hiệu ứng

Bằng (=)

Hiển thị các giá trị trùng với điều kiện.

Nhỏ hơn (<)

Hiển thị các giá trị nhỏ hơn điều kiện.

Lớn hơn (>)

Hiển thị các giá trị lớn hơn điều kiện.

Nhỏ hơn hay bằng (≤)

Hiển thị các giá trị nhỏ hơn hay trùng với điều kiện.

Lớn hơn hay bằng (≥)

Hiển thị các giá trị lớn hơn hay trùng với điều kiện.

Không bằng (<>)

Hiển thị các giá trị không phải trùng với điều kiện.

Lớn nhất

Hiển thị N (giá trị thuộc số làm tham số) giá trị lớn nhất.

Nhỏ nhất

Hiển thị N (giá trị thuộc số làm tham số) giá trị nhỏ nhất.

Lớn nhất %

Hiển thị N% (giá trị thuộc số làm tham số) lớn nhất của tổng số giá trị.

Nhỏ nhất %

Hiển thị N% (giá trị thuộc số làm tham số) nhỏ nhất của tổng số giá trị.


Please support us!