Standard Filter

Specifies the logical conditions to filter your table data. This dialog is available for spreadsheet documents, database tables and database forms. The dialog for databases does not contain the More Options button.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - More Filters - Standard Filter.

Database table view: Standard Filter icon in the Database toolbar.

Form view: Standard Filter icon in the Form bar.

Icon Standard Filter

Lọc chuẩn


Tiêu chuẩn lọc

Bạn có thể xác định một bộ lọc bằng cách ngụ ý kiểu dòng, tên trường, một điều kiện lôgic và một giá trị hay sự kết hợp các đối số.

Toán tử

For the following arguments, you can choose between the logical operators AND / OR.

Tên trường

Specifies the field names from the current table to set them in the argument. You will see the column identifiers if no text is available for the field names.

Điều kiện

Specifies the comparative operators through which the entries in the Field name and Value fields can be linked.

Giá trị

Specifies a value to filter the field.

Hộp liệt kê Giá trị chứa mọi giá trị có thể cho Tên trường đã xác định. Hãy chọn giá trị cần dùng trong bộ lọc. Cũng có thể chọn mục nhập - rỗng - hay -không rỗng -.

Nếu bạn sử dụng chức năng lọc trong bảng cơ sở dữ liệu hay biểu mẫu cơ sở dữ liệu, hãy gõ giá trị vào hộp văn bản Giá trị, để dùng khi lọc.

Please support us!