Văn bản

Nếu bạn bật tùy chọn Văn bản trong hộp thoại Chèn cột cơ sở dữ liệu, nội dung của dữ liệu được chọn trong bộ duyệt nguồn dữ liệu sẽ được chèn vào tài liệu dạng văn bản. Trong hộp thoại, bạn có thể quyết định những trường hay cột nào của cơ sở dữ liệu sẽ được truyền, và cách định dạng văn bản.

Nếu có một vài bản ghi được chọn đồng thời khi bạn dùng chức năng Dữ liệu thành văn bản thì các trường trộn thư sẽ được chèn vào tùy theo số bản ghi.

Văn bản

Trong vùng Văn bản, dùng cái nút mũi tên để chọn những cột bảng cơ sở dữ liệu vào chúng bạn muốn chèn nội dung trường.

Cột cơ sở dữ liệu

Liệt kê mọi cột của bảng cơ sở dữ liệu, mà có thể được chấp nhận trong hộp liệt kê các mục chọn để chèn vào tài liệu.Chọn những cột cơ sở dữ liệu bạn muốn chèn vào tài liệu.

>

Moves the fields that you selected in the Database columns list box into the selection field. You can also double-click the entry to select it.

Chọn

Liệt kê các cột cơ sở dữ liệu bạn đã chọn để chèn vào tài liệu. Bạn có thể chọn văn bản ở đây, mà cũng sẽ được chèn vào tài liệu Thứ tự của các mục nhập trong trường lựa chọn thì tương ứng với thứ tự dữ liệu trong tài liệu.

Định dạng

Ghi rõ định dạng để chèn các trường cơ sở dữ liệu vào tài liệu.

Từ cơ sở dữ liệu

Chấp nhận các định dạng cơ sở dữ liệu.

Chọn

Ghi rõ một định dạng từ danh sách, nếu thông tin định dạng của một số trường dữ liệu nào đó không phải được chấp nhận. Những định dạng được cung cấp ở đây chỉ sẵn sàng cho một số trường cơ sở dữ liệu riêng, v.d. trường thuộc số hay trường lôgic. Nếu bạn chọn một trường cơ sở dữ liệu theo định dạng văn bản, bạn sẽ không thể chọn định dạng nào trong danh sách lựa chọn, vì định dạng văn bản sẽ được bảo tồn tự động.

Danh sách không chứa định dạng đã muốn thì chọn mục « Định dạng khác... », rồi xác định định dạng đã muốn trong hộp thoại Định dạng số.

Định dạng số được gán bằng danh sách lựa chọn thì luôn luôn tham chiếu đến trường cơ sở dữ liệu được chọn trong hộp liệt kê Cột cơ sở dữ liệu.

Kiểu dáng Đoạn văn

Mặc định là các đoạn văn đã chèn sẽ được định dạng theo các Kiểu dáng Đoạn văn hiện thời. Định dạng này tương ứng với mục nhập « không có » trong hộp liệt kê Kiểu dáng Đoạn văn. Ở đây bạn có thể chọn Kiểu dáng Đoạn văn khác để áp dụng cho đoạn văn bạn muốn chèn vào tài liệu. Hộp liệt kê hiển thị các Kiểu dáng Đoạn văn sẵn sàng được xác định trong LibreOffice và được quản lý trong Phân loại Kiểu dáng.

Please support us!