Bảng

Trong hộp thoại Chèn cột cơ sở dữ liệu, bật tùy chọn Bảng để chèn dữ liệu đã chọn vào tài liệu dạng bảng. Trong hộp thoại, bạn có thể quyết định truyền những trường hay cột nào của cơ sở dữ liệu, và cách định dạng bảng văn bản.

Bảng

Trong vùng Bảng, dùng các phím mũi tên để chọn những cột của bảng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn áp dụng cho bảng văn bản.

Cột cơ sở dữ liệu

Ghi rõ những cột cơ sở dữ liệu cần chèn vào bảng văn bản. Mọi cột cơ sở dữ liệu mà chưa được chấp nhận trong hộp liệt kêCột bảng thì được liệt kê ở đây. Các mục được sắp xếp theo thứ tự abc.

Cột bảng

Liệt kê mọi cột cơ sở dữ liệu cần chèn vào tài liệu. Một cột sẽ được gán cho mỗi mục tương ứng trong bảng. Thứ tự mục nhập trong hộp liệt kê Cột bảng thì xác định thứ tự dữ liệu trong bảng văn bản.

>>

Di chuyển mọi trường cơ sở dữ liệu đã liệt kê sang hộp liệt kê Cột bảng. Mọi trường được liệt kê trong hộp liệt kê Cột bảng thì được chèn vào tài liệu.

>

Di chuyển trường cơ sở dữ liệu đã chọn sang hộp liêt kê Cột bảng. Bạn cũng có thể nhấn đôi vào mục để di chuyển nó sang hộp liệt kê Cột bảng. Mọi trường được liệt kê trong hộp liệt kê Cột bảng thì được chèn vào tài liệu.

<

Gỡ bỏ trường cơ sở dữ liệu đã chọn khỏi hộp liệt kê Cột bảng. Trường bị gỡ bỏ thì không phải được chèn vào tài liệu.

<<

Gỡ bỏ mọi trường cơ sở dữ liệu khỏi hộp liệt kê Cột bảng.

Định dạng

Ghi rõ định dạng để chèn các trường cơ sở dữ liệu vào tài liệu.

Từ cơ sở dữ liệu

Chấp nhận các định dạng cơ sở dữ liệu.

Chọn

Ghi rõ một định dạng từ danh sách, nếu thông tin định dạng của một số trường dữ liệu nào đó không phải được chấp nhận. Những định dạng được cung cấp ở đây chỉ sẵn sàng cho một số trường cơ sở dữ liệu riêng, v.d. trường thuộc số hay trường lôgic. Nếu bạn chọn một trường cơ sở dữ liệu theo định dạng văn bản, bạn sẽ không thể chọn định dạng nào trong danh sách lựa chọn, vì định dạng văn bản sẽ được bảo tồn tự động.

Danh sách không chứa định dạng đã muốn thì chọn mục « Định dạng khác... », rồi xác định định dạng đã muốn trong hộp thoại Định dạng số.

Định dạng số được gán bằng danh sách lựa chọn thì luôn luôn tham chiếu đến trường cơ sở dữ liệu được chọn trong hộp liệt kê Cột cơ sở dữ liệu.

Biểu tượng Ghi chú

Để chèn dữ liệu vào tài liệu theo định dạng bảng, tùy chọn Bảng thích hợp phải là hoạt động. Lúc đó, bạn có thể chọn một trường cơ sở dữ liệu trong hộp liệt kê Cột bảng, để xác định định dạng của trường cơ sở dữ liệu. Các thay đổi trong định dạng số sẽ được áp dụng cho mục chọn cuối cùng, bất chấp trường cơ sở dữ liệu được chọn trong hộp liệt kê kiểu Cột cơ sở dữ liệu hay Cột bảng.


Chèn tiêu đề bảng

Ghi rõ có nên chèn một dòng tiêu đề cho các cột trong bảng văn bản hay không.

Áp dụng tên cột

Dùng các tên trường của bảng cơ sở dữ liệu làm tiêu đề cho mỗi cột bảng văn bản.

Chỉ tạo hàng

Chèn vào bảng văn bản một dòng tiêu đề trống. Dùng tùy chọn Chỉ tạo hàng, bạn có thể xác định tiêu đề trong tài liệu mà không tương ứng với tên trường cơ sở dữ liệu.

Thuộc tính

Mở hộp thoại , mà cho bạn có khả năng xác định các thuộc tính bảng như viền, nền và độ rộng cột.

Tự động Định dạng

Opens the dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table.

Please support us!