Chèn cột cơ sở dữ liệu

Chèn tất cả các trường của bản ghi đã đánh dấu vào tài liệu hiện thời ở vị trí con trỏ. Biểu tượng này chỉ hiển thị nếu bạn đang biên soạn tài liệu văn bản hay bảng tính.

Biểu tượng

Dữ liệu sang Văn bản

Please support us!