Cập nhật

Cập nhật dữ liệu được hiển thị. Trong môi trường đa người dùng, tiến trình này bảo tồn dữ liệu hiện thời.

Icon Refresh

Cập nhật

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Cập nhật để mở trình đơn phụ chứa những lệnh này:

Please support us!