Reset Filter/Sorting

Hủy bỏ thiết lập lọc, và hiển thị mọi bản ghi trong bảng hiện thời.

Icon

Reset Filter/Sorting

Please support us!