Bật/tắt bộ thăm dò

Hiển thị hay ẩn ô xem của bộ thăm dò nguồn dữ liệu. Biểu tượng Bật/tắt bộ thăm dò hiển thị trên Thanh Dữ liệu Bảng.

Biểu tượng

Bật/tắt bộ thăm dò

Database Overview

Trong bộ duyệt nguồn dữ liệu, bạn thấy các nguồn dữ liệu được đăng ký trong LibreOffice với các liên kết, truy vấn và bảng.

Thiết lập sự kết nối — Một khi bạn chọn một bảng hay truy vấn riêng, cũng thiết lập sự kết nối đến nguồn dữ liệu đó. Một khi mở kết nối, cũng hiển thị in đậm tên của nguồn dữ liệu, mục nhập Truy vấn hay Bảng, và tên của truy vấn hay bảng đã chọn.

Please support us!