Đóng

Closes the current window. Choose Window - Close Window, or press +F4. In the print preview of LibreOffice Writer and Calc, you can close the current window by clicking the Close Preview button.

Nếu bạn đã mở ô xem thêm của tài liệu hiện thời bằng lệnh Cửa sổ > Cửa sổ mới, lệnh này sẽ chỉ đóng ô xem hiện thời.

Please support us!