Tài liệu mới

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

Để truy cập lệnh này...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click New Document.


Hyperlink New Document Dialog Image

Tài liệu mới

Trong vùng này, ghi rõ tên, đường dẫn và kiểu của tài liệu mới.

Sửa ngay

Specifies that the new document is created and immediately opened for editing.

Sửa sau

Specifies that the document is created but it is not immediately opened.

Tập tin

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink.

Chọn đường dẫn

Opens the Select Path dialog, where you can select a path.

Kiểu tập tin

Specifies the file type for the new document.

Thiết lập thêm

Khung

Hãy gõ tên của khung trong đó bạn muốn tập tin đã liên kết sẽ mở, hoặc chọn trong danh sách một khung đã xác định sẵn. Bỏ trống thì tập tin đã liên kết sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt hiện thời.

Biểu mẫu

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

Dữ kiện

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

Văn bản

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

Tên

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.

Please support us!