Lưu bản ghi

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Icon Save

Lưu

Thay đổi trong nội dung của bản ghi sẽ được lưu tự động một khi bạn chọn bản ghi khác. Để lưu thay đổi mà không cần chọn bản ghi khác, nhấn vào biểu tượng Lưu bản ghi.

Please support us!