Nạp lại

Thay thế tài liệu hiện thời bằng phiên bản đã lưu cuối cùng.

Thay đổi nào được làm sau khi lưu cuối cùng thì bị mất.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Reload.


Please support us!