Nạp URL

Nạp tài liệu được xác định bởi địa chỉ URL đã nhập. Bạn có thể gõ URL mới, hoặc chọn trong danh sách. LibreOffice tự động chuyển đổi các đường dẫn tập tin sang cách ghi URL.

Biểu tượng Gợi ý

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!