Kiểu mũi tên

Mở thanh công cụ Đầu mũi tên. Hãy dùng các ký hiệu được hiển thị để xác định kiểu dáng cho đầu của đường đã chọn.

Biểu tượng Kiểu mũi tên chỉ hiển thị khi bạn dùng chức năng vẽ để vẽ gì. Để tìm thêm thông tin, xem phần Kiểu dáng đường của Trợ giúp.

Icon Line Ends

Kiểu mũi tên

Please support us!