Tối ưu

Mở một thanh công cụ chứa các chức năng tối ưu cho các hàng và cột trong một bảng.

Biểu tượng

Optimize Size

Bạn có thể chọn trong những hàm sau:

Distribute Columns Equally

Chỉnh chiều rộng của các cột được lựa chọn theo kích thước của cột lớn nhất trong số chúng. Bề rộng tổng cộng của bảng không thể lớn hơn bề rộng của trang.

Biểu tượng

Distribute Columns Equally

Distribute Rows Evenly

Điều chỉnh chiều cao của hàng được chọn theo chiều cao lớn nhất trong số các hàng đó.

Biểu tượng

Distribute Rows Evenly

Please support us!