Optimize Size

Mở một thanh công cụ chứa các chức năng tối ưu cho các hàng và cột trong một bảng.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Bạn có thể chọn trong những hàm sau:

Please support us!