Viền

Nhấn vào biểu tượng Viền để mở thanh công cụ Viền, trên đó bạn có thể sửa đổi viền của vùng bảng tính hay đối tượng.

Icon Borders

Viền

Further information can be found in the Help in Borders. You can also find information on how to format a text table with the Borders icon.

Please support us!