Tên phông

Cho bạn có khả năng chọn một tên phông trong danh sách, hoặc nhập trực tiếp tên phông.

Bạn có thể nhập cùng lúc vài phông khác nhau, định giới bằng dấu chấm phẩy. Phông nào không sẵn sàng thì LibreOffice dùng mỗi phông đã đặt theo thứ tự.

Bất cứ thay đổi phông nào áp dụng cho từ hay văn bản đã chọn mà chứa con trỏ. Chưa chọn văn bản thì phông áp dụng cho văn bản được gõ sau.

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

Biểu tượng

Tên phông

Biểu tượng Ghi chú

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Please support us!