Dính lưới

Ghi rõ có nên di chuyển khung, phần tử vẽ và điều khiển chỉ giữa các điểm lưới hay không.

Biểu tượng

Đính lưới

Please support us!