Bật/tắt Trợ lý

Ghi rõ có nên khởi chạy trợ lý một cách tự động hay không khi chèn điều khiển mới. Thiết lập này áp dụng toàn cục cho mọi tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Bật/tắt Trợ lý


Có trợ lý giúp bạn chèn hộp liệt kê hay hộp tổ hợp, phần tử bảng hay hộp nhóm.

Please support us!